IELTS Speaking #48 – Topic 2.14: Describe a park/garden you visited and liked/that impressed you.

Lưu ý: Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part 2 của mình để biết phương pháp trả lời. Toàn bộ các câu trả lời của mình sẽ đi theo phương pháp mà mình đã nêu và các bạn sẽ thấy Part 2 không còn quá khó như bạn vẫn tưởng

Read more

IELTS Speaking #46 – Topic 2.13: Describe a place near water (such as a river, a lake or a beach) that you enjoyed visiting

Lưu ý: Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part 2 của mình để biết phương pháp trả lời. Toàn bộ các câu trả lời của mình sẽ đi theo phương pháp mà mình đã nêu và các bạn sẽ thấy Part 2 không còn quá khó như bạn vẫn tưởng

Read more

IELTS Speaking #45 – Topic 3.12: Describe a famous person you know in your country

Dưới đây là follow up question part 3 cho chủ đề “Describe a famous person you know in your country” mà

Read more

IELTS Speaking #44 – Topic 2.12: Describe a famous person you know in your country

Lưu ý: Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part 2 của mình để biết phương pháp trả lời. Toàn bộ các câu trả lời của mình sẽ đi theo phương pháp mà mình đã nêu và các bạn sẽ thấy Part 2 không còn quá khó như bạn vẫn tưởng

Read more

IELTS Speaking #43 – Topic 3.11: Describe a person who accidentally became your friend

Dưới đây là follow up question part 3 cho chủ đề “Describe a teacher who has influenced you in your

Read more

IELTS Speaking #42 – Topic 2.11: Describe a person who accidentally became your friend

Lưu ý: Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part 2 của mình để biết phương pháp trả lời. Toàn bộ các câu trả lời của mình sẽ đi theo phương pháp mà mình đã nêu và các bạn sẽ thấy Part 2 không còn quá khó như bạn vẫn tưởng

Read more

IELTS Speaking #41 – Topic 3.10: Describe a teacher who has influenced you in your education

Dưới đây là follow up question part 3 cho chủ đề “Describe a teacher who has influenced you in your education” mà các bạn đã theo dõi video hôm trước tại đây

Read more

IELTS Speaking #40 – Topic 2.10: Describe a teacher who has influenced you in your education

Lưu ý: Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part 2 của mình để biết phương pháp trả lời. Toàn bộ các câu trả lời của mình sẽ đi theo phương pháp mà mình đã nêu và các bạn sẽ thấy Part 2 không còn quá khó như bạn vẫn tưởng

Read more

Vocabs #2: Negative Words to Describe People

Here below are new words this week. “Negative Words to describe people”. It comes with video which will help you

Read more

IELTS Speaking #39 – Topic 2.9: Describe someone in your family who you really admire

Lưu ý: Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part

Read more
Page 1 of 512345